OZNAČAVANJE PROIZVODA

OSNOVNE: Z-b
Z: uvijek slovo Z kao oznaka da se radi o krockicama bez motiva na okomitim plohama.
b: oznaka boje krockice
Primjeri oznaka:
Z-1: osnovna svjetlo drvo
Z-5: osnovna bijela,
Z-9: osnovna žuta
———-

STANDARDNE: AAA-AA-b
AAA: troslovna oznaka teme krockice
AA: dvoslovna oznaka rednog broja krockice za istu temu
b: oznaka boje krockice
Primjeri oznaka:
HRV-AA-2: Hrvatska-Osnovno, drvo
HRV-AB-8: Hrvatska-Volim Hrvatsku, zelena
———-

RELJEFNE: An-an-b
An: oznaka polja u matrici (veliko slovo A do E i broj 1 do 5)
an: oznaka polja na ploči (malo slovo a do e i broj 1 do 5)
b: oznaka boje krockice
Primjeri oznaka:
A1-a1-3: Država-Hrvatska, tamno drvo
B1-a1-4: Osobe-Blaženi Alojzije Stepinac, crvena
———-

RELJEFNE SA DOTISKOM: An-an-T-b
An: oznaka polja u matrici (veliko slovo A do E i broj 1 do 5)
an: oznaka polja na ploči (malo slovo a do e i broj 1 do 5)
T: oznaka dotiska (odnose se na brojeve ploha koji su dodatno otisnute)
b: oznaka boje krockice
Primjeri oznaka:
A1-a1-g-6: Zajedništvo-Država-Hrvatska, ploha 1 grb u boji, plava;
A1-a1-z-7: Zajedništvo-Država-Hrvatska, ploha 1 zastava u boji, zelena;
———-

BOJE OPĆENITO:
KROCKICE: na kraju oznake krockice dodaje se broj boje
MOTIVI: nisu vezani uz boju krockice, pa u oznaci nemaju broj boje

———-
Motivi: AAA-AAn
AAA: troslovna oznaka objekta na koji se odnosi tema
AAn: slovno brojčana oznaka motiva sa jedne plohe standardne krockice
Primjeri oznaka:
HRV-AA2: Hrvatska-Simboli-Zastava (ploha 2)
HRV-AA4: Hrvatska-Simboli-Novac (ploha 4)
———-

MOTIVI OPĆENITO:
Svaki motiv je dio neke od standardnih krockica.
Motivi se koriste za dizajn posebnih krockica.